Нямаш регистрация?

Регистрирай се тук!

Забравена парола
Начало > The bath room > Общи условия

Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Собственик на домейн thebathroom.bg („Сайт“) е „Идеал Стандарт – Видима“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под EИК 107021444, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. Марин Попов 53, тел.: +359 675 302 23, факс: +359 675 308 09, имейл: thebathroombg@idealstandard.com, представлявано от изпълнителния директор Ярослав Дончев Дончев („Дружеството“ или „Администраторът“). Дружеството е част от корпоративната група на „Идеал Стандарт Интернешънъл“.
 2. Посещавайки и/или използвайки по друг начин Сайта, Вие ставате Посетител на Сайта. Посещението и/или друго използване на Сайта се уреждат от настоящите Общи Условия.
 3. Посещавайки и/или използвайки по друг начин Сайта, Вие се обвързвате настоящите Общи условия.
 4. При регистрация в Сайта, Посетителят изрично се съгласява с настоящите Общи условия, Приложение 1 към които са правилата за участие в организирания от Дружеството конкурс за проекти за интериор на бани „Баня на годината“ („Конкурса“).
 5. Дружеството не гарантира непрекъснат достъп до Сайта, публикуваното на тях съдържание и/или пълна изправност и достъпност на техните елементи.
 6. Дружеството има право да ограничи, и/или прекрати и/или откаже достъпа до Сайта на определен Посетител, ако са налице технически пречки за предоставянето им, както и във всеки друг случай, по свое усмотрение, въз основа на недискриминационни критерии.
 7. Дружеството има право едностранно да изменя настоящите Общи условия. Дружеството уведомява регистрираните Потребители за всяко изменение в 7-дневен срок от изменението. В допълнение, изменените Общи условия се публикуват и на Сайта.
 8. Посетителят не може да използва съдържанието на Сайта, без изрично разрешение от Дружеството. Дизайнът на Сайта и публикуваното съдържание са обекти на интелектуална собственост.

II. САЙТа

 1.  Чрез домейна thebathroom.bg Дружеството предоставя информация относно шоурума на Дружеството The BathRoom с адрес София, бул. „Ген. И. Е. Тотлебен“ 2 („Шоурума“), относно своята Партньорска програма („Партньорската програма“) и относно Конкурса. Посетителите могат да публикуват и потребителско съдържание на Сайта.

III. КОНКУРС

 1. След регистрация в thebathroom.bg, Посетителите могат да участват в Конкурса, като подават своите идейни проекти през Сайта („Конкурсни проекти“).
 2. Публикувайки Конкурсен проект, Посетителят прехвърля на Дружеството всички отчуждими права върху Конкурсния проект по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. За избягване на съмнение, от този момент Дружеството има право да използва Конкурсния проект по всички начини по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, включително и след приключването на Конкурса, за всякакви цели, включително цели извън тази, за която Конкурсният проект е публикуван, без да дължи на Посетителя възнаграждение.

IV. ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

 1. След регистрация в thebathroom.bg, Посетителите имат възможност да публикуват на сайта потребителско съдържание, включително идейни проекти или вече реализирани проекти („Потребителско съдържание“).
 2. Посетителите отговарят за публикуваното Потребителско съдържание, като включително гарантират, че то не нарушава чужди авторски или други права. Посетителят единствен отговаря за нарушения на настоящата разпоредба. Единствено Посетителят отговаря и за качеството или осъществимостта на публикувани проекти.
 3. Публикувайки на Сайта Потребителско съдържание, Посетителят прехвърля на Дружеството всички отчуждими права върху Потребителското съдържание по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, включително върху публикувани проекти. За избягване на съмнение, от този момент Дружеството има право да използва Потребителското съдържание по всички начини по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, за всякакви цели, включително цели извън тази, за която Потребителското съдържание е публикувано, без да дължи на Посетителя възнаграждение.
 4. Дружеството не гарантира достъпност до Потребителското съдържание така както не гарантира и достъпност до самия Сайт.
 5. Дружеството не извършва общо наблюдение и/или контрол на Потребителското съдържание и не носи отговорност за неговата законосъобразност – единствено Посетителят, публикувал Потребителското съдържание, носи тази отговорност. Независимо от това, Дружеството има право, но не и задължение, по свое усмотрение да премахва и/или да спира достъпа до Потребителско съдържание.

V. ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА И ШОУРУМ

 1. След регистрация thebathroom.bg, Посетителят, желаещ да се включи в Партньорската програма, може да се свърже с представителите на Дружеството в Шоурума или на предоставените контакти в Сайта, за да получи допълнителна информация. Регистрацията в Сайта не води автоматично и задължително до присъединяване към Партньорската програма.
 2. За да се присъедини към Партньорската програма, регистриран Посетител подписва договор с упълномощен представител на Дружеството. Отношенията между Дружеството и участник в Партньорската програма по отношение на участието в Партньорската програма се уреждат именно от договора за присъединяване към Партньорската програма между Посетителя и Дружеството.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА IDEAL STANDARD

 1. Дружеството е администратор на лични данни, надлежно регистриран като такъв в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Посетителят се съгласява и с Политиката за поверителност на уебсайтовете на Ideal Standard, където подробно се описват всички права и задължения на страните по отношение събиране, ползване и опазването на личните данни.
 3. При използване на Сайта, което изисква регистрация, Дружеството обработва данните за целите на участие в Конкурса, при гласуване за Баня на публиката, при участие в Партньорската програма, публикуване на Потребителско съдържание на Сайта и директен маркетинг. Основание за обработката е изпълнение на нормативноустановени задължения на Администратора; или изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане; или директен маркетинг - при изричното съгласие на лицето.
 4. Посетителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Посетителят няма право да използва чужди лични данни за създаване на регистрация в Сайта. Дружеството не носи отговорност за произтекли от такива действия вреди.
 5.  Администраторът обработва за посочените цели следните категории лични данни относно Посетителя: име; фамилия; потребителско име; имейл; телефон; фирма на дружеството, което лицето представлява; позиция на лицето в посоченото дружеството; град, където лицето живее или упражнява своята дейност. Ако Посетителят избере да предостави други данни на Администратора, Администраторът не отговаря за тяхната обработка, доколкото Посетителят сам е избрал да предостави тези данни.
 6. Администраторът обработва данните в срок 5 г. след прекратяване отношенията с Посетителя с оглед погасителната давност за искове, произтичащи от отношенията между Страните. Независимо от това, Администраторът извършва периодична оценка на необходимостта от обработка на данните, като прекратява или продължава обработката на данните съобразно тази оценка.

VII. БИСКВИТКИ

 1.  „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се генерират и съхраняват на устройството, през което Посетителят посещава Сайта. Те са широко използвана технология, която в случая с използването на Сайта предоставя на Посетителя следните възможности: по-лесно и бързо сърфиране; защитена връзка със Сайта; по-добро потребителско изживяване чрез предоставяне на съдържание, адаптирано спрямо личните интереси на Посетителя.
 2. Информацията, която се съхранява от „бисквитките“ на устройството на Посетителя за ограничен период от време, може да се отнася до: конкретните уеб страници и реклами, които Посетителят е посещавал; видът на самия браузър, който Посетителят ползва; информация, която Посетителят вече е предоставил – например разрешение за ползване на "бисквитки" – в тези случаи не се налага повторното въвеждане на същите данни.
 3. Дружеството има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Посетителя, освен ако Посетителят не изрази изрично несъгласието си за това, което Посетителят може да направи по всяко време.
 4.  Ако продължите да използвате този Уебсайт, след като сте уведомени за използването на бисквитките, Вие потвърждавате, че сте прочели и приемате нашата Политика за бисквитките.Това съгласие може да бъде оттеглено във всеки момент, като Посетителят деактивира ползването на „бисквитки“ чрез настройките на браузъра си. Деактивацията може да доведе до неправилно функциониране на сайта. За повече информация посетете официалния уебсайт на своя браузър.

VIII. ДРУГИ

 1. Публикуваната на Сайта информация има чисто информативен характер, като Дружеството не отговаря за нейната точност и изчерпателност извън нормативноустановените случаи на отговорност. Така Дружеството не отговаря за вреди, произтекли от използването на Сайта.
 2.  Посетителят дължи обезщетение на Дружеството за всички вреди, които е причинил на Дружеството чрез неправомерно използване на Сайта, включително вреди, произтичащи от искове на трети лица, насочени срещу Дружеството, или вреди, произтичащи от санкции, наложени от държавни органи.

Настоящите Общи условия са одобрени от Дружеството и са в сила от момента на публикуването им на Сайта.